Tsjek simmer trailer!

Tsjek simmer trailer!

Tsjek is back op tiisdei 16 septimber, sjoch filmke!

WitWat wurdt makke foar de groepen 3 en 4 en slút mei syn tema’s oan op de Fryske taalmetoade…

I.K. Dat is de namme fan in televyzjesearje, spesjaal makke foar by it fak Frysk yn de ûnderbou…

LinKk is ek in soap. In Fryske soapsearje op televyzje, spesjaal foar dy makke dy’t dingen dogge…

It lân fan Efke is in programma foar de beukers as foarrinne op Studio F. Cedin Taalsintrum Frysk, AFUK en Omrop Fryslân hawwe it materiaal ûntwikkele. Der is in map mei 10 útwurke tema's. By alle tema's heart in televyzje- en in radioprogramma.

It televyzjeprogramma 'It lân fan Efke' giet oer Efke en syn mem. Se wenje tegearre yn in lyts húske op in berch. Se libje dêr tegearre. Mem mei graach skilderje en Efke is faak drok oan it bouwen mei syn blokken. Tegearre bedarje se allekearen yn in fantasij.