Tsjek 22 april 2014

Tsjek 22 april 2014

Dizze wike yn Tsjek:
- fertelt âld-fersetstrider Gerrit Fokkema syn oarlochsferhaal
- is it ferhaal fan groep 8 fan de LSV yn Ljouwert poëtsyk yn byld brocht
- leit Alyt yn Tsjek it út hoe't it kin dat dyn mage rammelt ast honger hast
- krijt Nina puppie's

- en winne Jacob-Jan en Gaiske it lyts Frysk diktee

 

WitWat wurdt makke foar de groepen 3 en 4 en slút mei syn tema’s oan op de Fryske taalmetoade…

I.K. Dat is de namme fan in televyzjesearje, spesjaal makke foar by it fak Frysk yn de ûnderbou…

LinKk is ek in soap. In Fryske soapsearje op televyzje, spesjaal foar dy makke dy’t dingen dogge…

It lân fan Efke is in programma foar de beukers as foarrinne op Studio F. Cedin Taalsintrum Frysk, AFUK en Omrop Fryslân hawwe it materiaal ûntwikkele. Der is in map mei 10 útwurke tema's. By alle tema's heart in televyzje- en in radioprogramma.

It televyzjeprogramma 'It lân fan Efke' giet oer Efke en syn mem. Se wenje tegearre yn in lyts húske op in berch. Se libje dêr tegearre. Mem mei graach skilderje en Efke is faak drok oan it bouwen mei syn blokken. Tegearre bedarje se allekearen yn in fantasij.