Tsjek 15 april 2014

Tsjek 15 april 2014

Dizze wike yn Tsjek:

* binne we by de finale fan it Bernesjongfestival
* jout stimjuf Janneke Brakels sjongles
* leit Alyt yn Tsjek-it út hoe drok we binne as we prate
* en spilet Nynke Dijkstra klarinet

WitWat wurdt makke foar de groepen 3 en 4 en slút mei syn tema’s oan op de Fryske taalmetoade…

I.K. Dat is de namme fan in televyzjesearje, spesjaal makke foar by it fak Frysk yn de ûnderbou…

LinKk is ek in soap. In Fryske soapsearje op televyzje, spesjaal foar dy makke dy’t dingen dogge…

It lân fan Efke is in programma foar de beukers as foarrinne op Studio F. Cedin Taalsintrum Frysk, AFUK en Omrop Fryslân hawwe it materiaal ûntwikkele. Der is in map mei 10 útwurke tema's. By alle tema's heart in televyzje- en in radioprogramma.

It televyzjeprogramma 'It lân fan Efke' giet oer Efke en syn mem. Se wenje tegearre yn in lyts húske op in berch. Se libje dêr tegearre. Mem mei graach skilderje en Efke is faak drok oan it bouwen mei syn blokken. Tegearre bedarje se allekearen yn in fantasij.